top of page

legaal 

Gebruiksvoorwaarden

Invoering

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website (inclusief eventuele subdomeinen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden), en  DP MONKS FINANCE Ltd,  de eigenaar en beheerder van deze website. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door, aangezien deze van invloed zijn op uw wettelijke rechten. Uw akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden wordt geacht te zijn ontstaan bij uw eerste gebruik van de Website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website.

 

In deze algemene voorwaarden betekent Gebruiker of Gebruikers elke derde partij die toegang heeft tot de Website en die niet (i) in dienst is van  DP MONKS FINANCE Ltd  en handelend in de uitoefening van hun dienstverband of (ii) in dienst treden als adviseur of anderszins diensten verlenen aan:  DP MONKS FINANCE Ltd en toegang tot de website in verband met het leveren van dergelijke diensten.

 

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze Website te gebruiken. Door de Website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

 

Intellectuele eigendom en acceptabel gebruik

1.   Alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, is eigendom van  DP MONKS FINANCE Ltd,  onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derden. In deze algemene voorwaarden betekent Inhoud alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties, paginalay-out, onderliggende code en software en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van van deze website, met inbegrip van dergelijke inhoud die door gebruikers is geüpload. Door de Website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijke Inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets op deze site mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om enig handelsmerk, logo of dienstmerk dat op de site wordt weergegeven te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar

2.   U mag, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, het volgende doen:

A.  ophalen, weergeven en bekijken van de inhoud op een computerscherm

3.     U mag op geen enkele andere manier Inhoud reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van  DP MONKS FINANCE Ltd.

4.   U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de website indient, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en copyright van dergelijke inhoud. U mag geen inhoud uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren via de website die (i) vertrouwelijk, eigendomsrechtelijk, vals, frauduleus, smadelijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreuk makend op privacy- of publiciteitsrechten, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, beledigend is , illegaal of anderszins verwerpelijk; (ii) een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij kan schenden of anderszins aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid of een wet kan overtreden; of (iii) softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam" kan bevatten. U mag geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken, u voordoen als een persoon of entiteit of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van enige inhoud. U mag geen commerciële inhoud uploaden naar de Website.

5.   U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat de Inhoud juist is; dat het gebruik van de inhoud die u aanlevert geen enkele bepaling van deze algemene voorwaarden schendt en niemand letsel zal toebrengen; en dat je vergoedt  DP MONKS FINANCE Ltd voor alle claims die voortvloeien uit door u geleverde inhoud.

    

     Verboden gebruik

6.   U mag de Website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

     A.  op enigerlei wijze die schade aan de Website veroorzaakt of kan veroorzaken of het gebruik of genot van de Website door een andere persoon verstoort;

     B.  op welke manier dan ook die schadelijk, onwettig, illegaal, beledigend, intimiderend, bedreigend of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met toepasselijke wetgeving, regelgeving of overheidsbesluit;

     C.  het maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van auteursrechtelijk beschermde inhoud zonder de toestemming van de eigenaar.

     Registratie

7.   U dient er zorg voor te dragen dat de door u verstrekte gegevens bij de registratie of op enig moment juist en volledig zijn.

8.   U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de informatie die u verstrekt bij het registreren door uw persoonlijke gegevens bij te werken om ervoor te zorgen dat we effectief met u kunnen communiceren.

9.   We kunnen uw registratie met onmiddellijke ingang opschorten of annuleren voor alle redelijke doeleinden of als u deze algemene voorwaarden schendt.

10.      U kunt uw registratie op elk moment annuleren door ons schriftelijk op de hoogte te stellen op het adres aan de  einde van deze voorwaarden. Als u dit doet, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website. Annulering of opschorting van uw inschrijving doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke rechten.

       

        Wachtwoord en beveiliging

11.      Wanneer u zich op deze website registreert, wordt u gevraagd een wachtwoord aan te maken, dat u vertrouwelijk moet houden en met niemand openbaar moet maken of delen.

12.      Als we reden hebben om aan te nemen dat er sprake is of kan zijn van misbruik van de Website of een inbreuk op de beveiliging, kunnen we u vragen uw wachtwoord te wijzigen of uw account op te schorten.

       

        Links naar andere websites

13.      Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, staan deze sites niet onder de controle van:  DP MONKS FINANCE Ltd of die van onze dochterondernemingen.

14.      Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen elke aansprakelijkheid af voor alle vormen van verlies of schade die voortkomen uit het gebruik ervan.

15.      Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er de controle over hebben.

       

        Privacybeleid en Cookiebeleid

16.      Het gebruik van de Website wordt ook beheerst door ons Privacybeleid en Cookiebeleid, die in de onderstaande hoofdstukken in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.  

       

        Beschikbaarheid van de Website en disclaimers

17.      Alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die  DP MONKS FINANCE Ltd ter beschikking stelt via de Website (de Dienst) wordt geleverd "zoals het is" en op een "zoals beschikbaar"-basis. Wij geven geen garantie dat de Dienst vrij zal zijn van gebreken en/of fouten. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, bieden we geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.  DP MONKS FINANCE Ltd is niet verplicht om informatie op de website bij te werken.

 

18.      Terwijl  DP MONKS FINANCE Ltd spant zich redelijk in om ervoor te zorgen dat de website veilig is en vrij is van fouten, virussen en andere malware, wij geven in dat opzicht geen enkele garantie en alle gebruikers nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, die van hun persoonlijke gegevens en hun computers.

19.      DP MONKS FINANCE Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de website.

20.      DP MONKS FINANCE Ltd behoudt zich het recht voor om een deel (of het geheel) van de website te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, inclusief maar niet beperkt tot alle beschikbare producten en/of diensten. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing op elke gewijzigde versie van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

       

        Beperking van de aansprakelijkheid

21.      Niets in deze algemene voorwaarden zal: (a) onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze of uw nalatigheid, indien van toepassing; (b) onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten; of (c) onze of uw aansprakelijkheden te beperken of uit te sluiten op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

22.      Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortkomen uit gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

23.      Voor zover wettelijk toegestaan,  DP MONKS FINANCE Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:            een van de volgende:

        A.  alle zakelijke verliezen, zoals winstderving, inkomsten, inkomsten, verwachte besparingen, zaken, contracten, goodwill of commerciële kansen;

        B.  verlies of beschadiging van gegevens, database of software;

        C.  enige speciale, indirecte of gevolgschade of schade.

 

Algemeen

24.      U mag uw rechten onder deze algemene voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder deze algemene voorwaarden overdragen als we redelijkerwijs denken dat uw rechten niet worden aangetast.

25.      Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Dergelijke herziene voorwaarden zijn van toepassing op de Website vanaf de publicatiedatum. Gebruikers dienen de voorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat ze bekend zijn met de dan geldende versie.

26.      Deze algemene voorwaarden samen met het privacybeleid en het cookiebeleid  bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle  eerdere besprekingen, afspraken of overeenkomsten die zouden hebben plaatsgevonden met betrekking tot de voorwaarden.

27.      De Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 is niet van toepassing op deze algemene voorwaarden en geen enkele derde heeft het recht om enige bepaling van deze algemene voorwaarden af te dwingen of erop te vertrouwen.

28.      Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd, en de geldigheid en afdwingbaarheid van     de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onaangetast.

29.      Tenzij anders overeengekomen, wordt geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.

30.      Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wet van Engeland en Wales en alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.

       

        DP MONKS FINANCE Ltd details

31.      DP MONKS FINANCE Ltd is een bedrijf opgericht in Engeland en Wales met geregistreerd nummer 13058368 waarvan het geregistreerde adres 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT is en het  beheert de website www.dpmonksfinance.com.  

U kunt per e-mail contact opnemen met DP MONKS FINANCE op Crypto@dpmonksfinance.com.

Gegevensbescherming en gegevensbeveiligingsbeleid

Gegevensbescherming en gegevensbeveiligingsbeleid

Verklaring en doel van het beleid

A.  DPMonks Finance Ltd (de werkgever) zet zich in om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijk geldende normen voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

 

B.  We bevestigen voor de doeleinden van de gegevensbeschermingswetten dat de werkgever een gegevensbeheerder is van de persoonlijke gegevens in verband met uw dienstverband. Dit houdt in dat wij bepalen voor welke doeleinden en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

C.  Het doel van dit beleid is om ons te helpen onze doelen op het gebied van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging te bereiken door:

 

1.  het informeren van onze medewerkers over de soorten persoonlijke informatie die we over hen, onze klanten, leveranciers en andere derde partijen hebben en wat we met die informatie doen;

 

2.  het uiteenzetten van de regels inzake gegevensbescherming en de wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen, ontvangen, behandelen, verwerken, overdragen en opslaan en ervoor zorgen dat het personeel onze regels en de wettelijke normen begrijpt; en

 

3.  verduidelijking van de verantwoordelijkheden en taken van het personeel met betrekking tot gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

D.  Dit is slechts een beleidsverklaring en maakt geen onderdeel uit van uw arbeidsovereenkomst. We kunnen dit beleid op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen.

e.  Voor de doeleinden van dit beleid:

 

1.  Gegevens uit strafregisters zijn informatie over iemands strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, en informatie met betrekking tot strafrechtelijke beschuldigingen en procedures.

 

2.  Gegevensbeschermingswetten betekent alle toepasselijke wetten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, inclusief, voor de periode waarin deze van kracht is, de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

3.  Betrokkene betekent de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

 

4.  Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een persoon die aan de hand van die informatie kan worden geïdentificeerd.

 

5.  Verwerking betekent elk gebruik dat van gegevens wordt gemaakt, inclusief het verzamelen, opslaan, wijzigen, openbaar maken of vernietigen ervan.

 

6.  Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn informatie over iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid en biometrische gegevens.

Principes voor gegevensbescherming

 

1.   Personeel wiens werk het gebruik van persoonlijke gegevens met betrekking tot Personeel of anderen inhoudt, moet dit beleid en de volgende gegevensbeschermingsprincipes naleven die vereisen dat persoonlijke informatie:

 

A.  rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. We moeten altijd een wettelijke basis hebben om persoonsgegevens te verwerken, zoals uiteengezet in de wetten inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als dat nodig is om een contract met de betrokkene uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of de partij aan wie de gegevens worden verstrekt. De betrokkene moet worden verteld wie de informatie beheert (ons), het doel of de doeleinden waarvoor we de informatie verwerken en aan wie deze kan worden bekendgemaakt.

 

B.  alleen verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden. Persoonsgegevens mogen niet voor het ene doel worden verzameld en vervolgens voor een ander doel worden gebruikt. Als we de manier waarop we persoonsgegevens gebruiken willen veranderen, moeten we dit eerst aan de betrokkene doorgeven.

 

C.  alleen verwerkt als dit adequaat, relevant en beperkt is tot wat nodig is voor de doeleinden van de verwerking. We zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen voor zover dit nodig is voor het specifieke doel dat aan de betrokkene is meegedeeld.

 

D.  nauwkeurig is en de werkgever alle redelijke stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat onjuiste informatie onverwijld wordt gecorrigeerd of verwijderd. Bij het verzamelen worden persoonlijke gegevens gecontroleerd en daarna moeten er regelmatig controles worden uitgevoerd. We zullen redelijke inspanningen leveren om onjuiste informatie te corrigeren of te wissen.

 

e.  alleen bewaard voor de periode die nodig is voor de verwerking. Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is en we zullen alle redelijke stappen ondernemen om informatie te verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben. Neem voor advies over hoe lang bepaalde informatie moet worden bewaard contact op met de functionaris voor gegevensbescherming of vraag een kopie aan van ons beleid voor het bewaren van gegevens.

 

F.  veilig zijn, en passende maatregelen worden genomen door de werkgever om als zodanig te waarborgen.

Wie is verantwoordelijk voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging?

 

2.   Het handhaven van passende normen voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging is een collectieve taak die tussen ons en u wordt gedeeld. Dit beleid en de daarin opgenomen regels zijn van toepassing op al het personeel van de werkgever, ongeacht anciënniteit, dienstverband en werkuren, inclusief alle werknemers, directeuren en functionarissen, adviseurs en contractanten, tijdelijk of uitzendpersoneel, stagiairs, thuiswerkers en personeel voor bepaalde tijd en eventuele vrijwilligers (Personeel).

 

3.   Vragen over dit beleid, of verzoeken om meer informatie, dienen te worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming.

 

4.   Alle medewerkers hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit beleid wordt nageleefd, om alle persoonlijke gegevens in overeenstemming met de hier uiteengezette principes te behandelen en om ervoor te zorgen dat maatregelen worden genomen om de gegevensbeveiliging te beschermen. Managers hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het geven van het goede voorbeeld en het bewaken en afdwingen van naleving. De functionaris voor gegevensbescherming moet zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte worden gesteld als dit beleid niet is gevolgd of als wordt vermoed dat dit beleid niet is gevolgd.

 

5.   Elke schending van dit beleid zal serieus worden genomen en kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag. Aanzienlijke of opzettelijke inbreuken, zoals toegang tot persoonlijke gegevens van personeel of klanten zonder toestemming of een legitieme reden om dit te doen, kunnen grof wangedrag vormen en kunnen leiden tot ontslag zonder kennisgeving.

 

Welke persoonsgegevens en activiteiten vallen onder dit beleid?

 

6.   Dit beleid heeft betrekking op persoonsgegevens:

 

A.  die betrekking heeft op een natuurlijk levend individu dat kan worden geïdentificeerd aan de hand van die informatie afzonderlijk of door deze samen met andere informatie waarover we beschikken te lezen;

 

B.  elektronisch of op papier wordt opgeslagen in een archiefsysteem;

 

C.  in de vorm van zowel meningen als feiten;

 

D.  die betrekking heeft op Personeel (huidig, verleden of toekomst) of op een andere persoon wiens persoonsgegevens wij verwerken of beheren;

 

e.  die we verkrijgen, aan ons wordt verstrekt, die we bewaren of opslaan, organiseren, openbaar maken of overdragen, wijzigen, ophalen, gebruiken, behandelen, verwerken, vervoeren of vernietigen.

 

7.   Deze persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke waarborgen die zijn uiteengezet in de wetten inzake gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij over Personeel?

 

8.   We verzamelen persoonsgegevens over u die:

 

A.  die u verstrekt of die wij verzamelen voor of tijdens uw dienstverband of verloving met ons;

 

B.  wordt verstrekt door derden, zoals referenties of informatie van leveranciers of een andere partij waarmee wij zaken doen; of

 

C.  bevindt zich in het publieke domein.

 

9.   De soorten persoonlijke gegevens die we over u kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken, omvatten gegevens met betrekking tot uw:

 

A.  huisadres, contactgegevens en contactgegevens van uw nabestaanden;

 

B.  werving (inclusief uw sollicitatieformulier of curriculum vitae, ontvangen referenties en details van uw kwalificaties);

 

C.  loongegevens, burgerservicenummer en details van belastingen en eventuele arbeidsvoorwaarden zoals pensioenen en ziektekostenverzekeringen (inclusief details van ingediende claims);

 

D.  gebruik van telefoon, e-mail, internet, fax of instant messenger;

 

e.  Gegevens over sociale media;

 

F.  prestaties en alle disciplinaire zaken, grieven, klachten of zorgen waarbij u betrokken bent.

Gevoelige persoonsgegevens

 

10.      Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd gevoelige persoonlijke informatie moeten verwerken (soms aangeduid als 'speciale categorieën van persoonlijke gegevens').

 

11.      We zullen gevoelige persoonlijke informatie alleen verwerken als:

A.  wij hebben daarvoor een wettelijke grondslag, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst; en

 

B.  een van de volgende bijzondere voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens is van toepassing:

 

I.  de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven.

 

ii.  de verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van de arbeidsrechtelijke rechten of plichten van het Bedrijf of de betrokkene.

 

iii.  de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen en de betrokkene is fysiek niet in staat om toestemming te geven.

 

iv.  de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.

 

v.  de verwerking is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of

 

vi.  de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

 

12.      Alvorens gevoelige persoonlijke informatie te verwerken, moet het personeel de functionaris voor gegevensbescherming op de hoogte stellen van de voorgestelde verwerking, zodat de functionaris voor gegevensbescherming kan beoordelen of de verwerking voldoet aan de bovengenoemde criteria.

 

13.      Gevoelige persoonsgegevens worden pas verwerkt nadat bovenstaande beoordeling heeft plaatsgevonden en de betrokkene naar behoren is geïnformeerd over de aard van de verwerking, de doeleinden waarvoor deze wordt uitgevoerd en de rechtsgrondslag daarvoor.

 

14.      Onze privacyverklaring beschrijft het type gevoelige persoonlijke informatie dat we verwerken, waarvoor het wordt gebruikt en de wettelijke basis voor de verwerking.

Informatie over strafregisters

 

15.      Strafregistergegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Strafregisterinformatiebeleid.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

 

16.      We zullen u de redenen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, hoe we dergelijke informatie gebruiken en de wettelijke basis voor verwerking in onze privacyverklaring vertellen. We zullen de persoonlijke informatie van het personeel niet om een andere reden verwerken.

 

17.      Over het algemeen zullen we informatie gebruiken om ons bedrijf uit te voeren, om uw dienstverband of opdracht te beheren en om eventuele problemen of zorgen op te lossen, inclusief, maar niet beperkt tot:

 

A.  Adreslijsten personeel: om lijsten met huisadres- en contactgegevens op te stellen en te verspreiden, om buiten werkuren contact met u op te nemen.

 

B.  Ziekteregister: het bijhouden van uw ziekteverzuim en kopieën van eventuele doktersverklaringen of andere documenten die aan ons zijn verstrekt in verband met uw gezondheid, om uw collega's en anderen te informeren dat u afwezig bent wegens ziekte, voor zover redelijkerwijs nodig om uw afwezigheid te beheersen, om te gaan met onaanvaardbaar hoog of verdacht ziekteverzuim, om reviewers voor beoordelingsdoeleinden te informeren over uw ziekteverzuimniveau, om intern geaggregeerde, anonieme details van ziekteverzuimniveaus te publiceren.

 

C.  Monitoring van IT-systemen: om uw gebruik van e-mail, internet, telefoon en fax, computer of andere communicatie- of IT-middelen te monitoren.

 

D.  Disciplinaire zaken, klachten of juridische zaken: in verband met disciplinaire, klachten, juridische, regelgevende of nalevingszaken of procedures waarbij u mogelijk betrokken bent.

 

e.  Prestatiebeoordelingen: het uitvoeren van prestatiebeoordelingen.

 

F.  Gelijke kansen monitoring: om monitoring uit te voeren voor doeleinden van gelijke kansen en om geanonimiseerde, geaggregeerde informatie over de verdeling van het personeelsbestand van de werkgever te publiceren.

 

G.  We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om .

Nauwkeurigheid en relevantie

18.      Wij zullen:

A.  ervoor zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens up-to-date, nauwkeurig, adequaat, relevant en niet buitensporig zijn, gezien het doel waarvoor ze zijn verzameld.

B.  persoonsgegevens die voor het ene doel zijn verkregen niet voor een ander doel verwerken, tenzij u hiermee instemt of dit redelijkerwijs verwacht.

 

19.      Als u van mening bent dat de informatie die over u wordt bewaard, onjuist of verouderd is, moet u de functionaris voor gegevensbescherming hiervan op de hoogte stellen. Als ze het ermee eens zijn dat de informatie onjuist of verouderd is, zullen ze deze onmiddellijk corrigeren. Als zij het niet eens zijn met de correctie, dan noteren zij uw opmerkingen.

Opslag en retentie

 

20.      Persoonlijke gegevens (en gevoelige persoonlijke informatie) worden veilig bewaard in overeenstemming met ons informatiebeveiligingsbeleid.  

 

21.      De periodes waarvoor we persoonsgegevens bewaren, staan vermeld in onze privacyverklaringen.

Individuele rechten

 

22.      U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

23.      Toegangsverzoeken onderwerp:

A.  U hebt het recht om een toegangsverzoek voor een onderwerp in te dienen. Als u een verzoek om toegang tot een onderwerp indient, zullen we u het volgende vertellen:

 

I.  of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en zo ja, om welke categorieën persoonsgegevens het gaat en de bron van de gegevens als deze niet bij u worden verzameld;

 

ii.  aan wie uw persoonlijke gegevens worden of kunnen worden bekendgemaakt, inclusief aan ontvangers buiten het VK of de Europese Economische Ruimte (EER) en de waarborgen die van toepassing zijn op dergelijke overdrachten;

 

iii.  hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard (of hoe die termijn wordt bepaald);

 

iv.  uw recht op rectificatie of wissing van gegevens, of om de verwerking te beperken of er bezwaar tegen te maken;

 

v.  uw recht op het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner als u denkt dat we uw gegevensbeschermingsrechten niet hebben nageleefd; en

 

vi.  of we al dan niet geautomatiseerde besluitvorming uitvoeren en de logica die bij dergelijke besluitvorming betrokken is.

 

B.  Wij zullen u een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit zal normaal gesproken in elektronische vorm zijn als u een verzoek elektronisch heeft gedaan, tenzij u anders afspreekt.

 

C.  Neem contact met ons op via support.Wix.com om een verzoek om toegang tot een onderwerp in te dienen.

 

D.  Het kan zijn dat we u om een legitimatiebewijs moeten vragen voordat uw verzoek in behandeling kan worden genomen. We laten u weten of we uw identiteit moeten verifiëren en welke documenten we nodig hebben.

 

e.  We zullen normaal gesproken binnen 28 dagen vanaf de datum waarop uw verzoek is ontvangen op uw verzoek reageren. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er een grote hoeveelheid persoonsgegevens wordt verwerkt, kunnen we binnen 3 maanden na ontvangst van uw verzoek reageren. Als dit het geval is, zullen we u binnen 28 dagen na ontvangst van uw oorspronkelijke verzoek schrijven.

 

F.  Indien uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, zijn wij niet verplicht hieraan gevolg te geven.

 

24.      Andere rechten:

 

A.  U heeft nog een aantal andere rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt van ons verlangen dat:

 

I.  onnauwkeurige gegevens corrigeren;

 

ii.  de verwerking stopzetten of gegevens wissen die niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking;

 

iii.  de verwerking stopzetten of gegevens wissen als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme gronden voor het verwerken van de gegevens (wanneer we ons baseren op onze legitieme belangen als reden voor het verwerken van gegevens);

iv.  stop met het verwerken van gegevens voor een periode als de gegevens onjuist zijn of als er een geschil is over de vraag of uw belangen zwaarder wegen dan de legitieme gronden van de werkgever voor het verwerken van de gegevens.

B.  Als u ons wilt verzoeken een van deze stappen uit te voeren, stuurt u het verzoek naar support.Wix.com.

Dataveiligheid

 

25.      We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen, en in het bijzonder om te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

26.      Het handhaven van gegevensbeveiliging betekent ervoor zorgen dat:

 

A.  alleen mensen die geautoriseerd zijn om de informatie te gebruiken, hebben toegang;

 

B.  waar mogelijk worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd of versleuteld;

 

C.  informatie juist is en geschikt is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt; en

 

D.  geautoriseerde personen hebben toegang tot informatie als ze deze nodig hebben voor geautoriseerde doeleinden.

 

27.      Volgens de wet moeten we procedures en technologie gebruiken om persoonlijke informatie te beveiligen gedurende de periode dat we deze bewaren of beheren, van het verkrijgen tot het vernietigen van de informatie.

 

28.      Persoonlijke informatie mag niet worden overgedragen aan een persoon om te verwerken (bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van diensten voor ons of namens ons), tenzij die persoon ermee heeft ingestemd om te voldoen aan onze gegevensbeveiligingsprocedures of we ervan overtuigd zijn dat er andere passende maatregelen bestaan.

 

29.      Beveiligingsprocedures omvatten:

 

A.  Elk bureau of elke kast met vertrouwelijke informatie moet op slot worden bewaard.

 

B.  Computers moeten worden vergrendeld met een sterk wachtwoord dat regelmatig wordt gewijzigd of worden afgesloten wanneer ze onbeheerd worden achtergelaten, en discretie moet worden gebruikt bij het bekijken van persoonlijke informatie op

een monitor om ervoor te zorgen dat deze niet zichtbaar is voor anderen.

 

C.  Gegevens die zijn opgeslagen op cd's of geheugensticks moeten worden gecodeerd of met een wachtwoord worden beveiligd en veilig worden opgeborgen wanneer ze niet worden gebruikt.

 

D.  De functionaris voor gegevensbescherming moet elke cloud goedkeuren die wordt gebruikt om gegevens op te slaan.

 

e.  Gegevens mogen nooit rechtstreeks worden opgeslagen op mobiele apparaten zoals laptops, tablets of smartphones.

 

F.  Alle servers die gevoelige persoonlijke gegevens bevatten, moeten worden goedgekeurd en beschermd door beveiligingssoftware.

 

G.  Servers die persoonlijke gegevens bevatten, moeten op een veilige locatie worden bewaard, uit de buurt van algemene kantoorruimte.

 

H.  Er moet regelmatig een back-up worden gemaakt van gegevens in overeenstemming met de back-upprocedure van de werkgever.

 

30.      Telefonische voorzorgsmaatregelen. Het personeel dat telefonische vragen behandelt, moet bijzonder voorzichtig zijn om ongepaste openbaarmakingen te voorkomen. Met name:

A.  de identiteit van een beller moet worden geverifieerd voordat persoonlijke informatie wordt bekendgemaakt;

B.  als de identiteit van de beller niet naar tevredenheid kan worden geverifieerd, moet hem worden gevraagd zijn vraag schriftelijk te stellen;

C.  sta niet toe dat bellers u intimideren om informatie vrij te geven. Neem bij problemen of onduidelijkheden contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

 

31.      Methoden van verwijdering. Kopieën van persoonlijke informatie, op papier of op een fysiek opslagapparaat, moeten fysiek worden vernietigd wanneer ze niet langer nodig zijn. Papieren documenten moeten worden versnipperd en cd's of geheugensticks of iets dergelijks moeten permanent onleesbaar worden gemaakt.

 

Gegevenseffectbeoordelingen

 

32.      Een deel van de verwerkingen die de Werkgever uitvoert, kunnen risico's voor de privacy met zich meebrengen.

 

33.      Wanneer de verwerking zou resulteren in een hoog risico voor de rechten en vrijheden van het personeel, zal de werkgever een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren om de noodzaak en evenredigheid van de verwerking te bepalen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de doeleinden waarvoor de activiteit wordt uitgevoerd, de risico's voor personen en de maatregelen die kunnen worden genomen om die risico's te mitigeren.

Datalekken

 

34.      Als we ontdekken dat er sprake is van een inbreuk op de persoonlijke gegevens van het personeel die een risico vormt voor de rechten en vrijheden van individuen, zullen we dit binnen 72 uur na ontdekking melden aan de Information Commissioner.

 

35.      We zullen alle datalekken registreren, ongeacht het effect ervan, in overeenstemming met ons beleid inzake respons op inbreuken.

 

36.      Als de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor uw rechten en vrijheden met zich meebrengt, zullen we de getroffen personen vertellen dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden en hen meer informatie verstrekken over de waarschijnlijke gevolgen en de beperkende maatregelen die zijn genomen.

Internationale gegevensoverdracht

 

37.      Tijdens het uitvoeren van onze activiteiten moeten we uw persoonlijke gegevens mogelijk overdragen naar een land buiten het VK of de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief aan een groepsmaatschappij of aan een andere persoon met wie we een zakelijke relatie hebben.

 

38.      Uw persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen naar een land buiten het VK of de EER als er voldoende bescherming is. Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens een passend beschermingsniveau krijgen, hebben we passende procedures ingevoerd met de derde partijen waarmee we uw persoonlijke gegevens delen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens door die derde partijen worden behandeld op een manier die consistent is met en die respecteert de wet op de gegevensbescherming.

 

39.      Als u meer wilt weten over internationale doorgifte van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Individuele verantwoordelijkheden

 

40.      Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het helpen van de werkgever om hun persoonlijke gegevens up-to-date te houden.

 

41.      Medewerkers moeten de werkgever op de hoogte stellen als de aan de werkgever verstrekte persoonlijke gegevens veranderen, bijvoorbeeld als u verhuist of uw bankgegevens wijzigt.

 

42.      Tijdens uw dienstverband heeft u mogelijk toegang tot de persoonsgegevens van andere medewerkers en van onze klanten. Waar dit het geval is, vertrouwt de werkgever op personeelsleden om te helpen voldoen aan zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming jegens het personeel en de klanten.

 

43.      Personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht:

 

A.  om alleen toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens waartoe zij toegang hebben en alleen voor geautoriseerde doeleinden;

 

B.  geen persoonlijke gegevens bekend te maken, behalve aan personen (binnen of buiten de Werkgever) die over de juiste autorisatie beschikken;

 

C.  om persoonlijke gegevens veilig te houden (bijvoorbeeld door te voldoen aan de regels voor toegang tot gebouwen, computertoegang, inclusief wachtwoordbeveiliging, en veilige opslag en vernietiging van bestanden);

 

D.  geen persoonlijke gegevens, of apparaten die persoonlijke gegevens bevatten of kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen, uit de gebouwen van de werkgever te verwijderen zonder passende beveiligingsmaatregelen te nemen (zoals encryptie of wachtwoordbeveiliging) om de gegevens en het apparaat te beveiligen; en

 

e.  geen persoonlijke gegevens op te slaan op lokale schijven of op persoonlijke apparaten die voor werkdoeleinden worden gebruikt.

Opleiding

 

44.      We zullen alle personen training geven over hun verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming als onderdeel van het introductieproces en daarna met regelmatige tussenpozen.

 

45.      Individuen wiens rollen regelmatige toegang tot persoonlijke gegevens vereisen, of die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van dit beleid of het reageren op verzoeken om toegang van personen onder dit beleid, zullen aanvullende training krijgen om hen te helpen hun taken te begrijpen en hoe ze hieraan kunnen voldoen.

bottom of page